Successful Projects

Write your content

چه تفاوتی بین یک سیستم روانکاری اتوماتیک موازی و مرحله‌ای وجود دارد

 

در یک سیستم روانکاری اتوماتیک مرحله‌ای تک‌خطه، یک پمپ مرکزی گریس را به نقاط گریس‌کاری از طریق مقسم گریس به صورت مرحله‌ای می‌رساند. گریس از مقسم اولیه به مقسم‌های گریس ثانویه و در نهایت از طریق خطوط تغذیه به نقاط گریس‌کاری جریان می‌یابد. ماهیت این سیستم به این صورت است که اگر یکی از خطوط گریس‌کاری یا نقاط گریس‌کاری دچار نقص شود، کل سیستم از کار می‌افتد و سوپروایزر به صورت چشمی آگاه شده و از آسیب جدی کل سیستم جلوگیری به عمل می‌آورد